Skip to content

Що таке юридичний акт

Скачать що таке юридичний акт EPUB

Юридичні факти – це конкретні життєві обставини, з якими норма права пов’язує виникнення визначених юридичних наслідків. Вот почему в ряде случай юридический акт, рассматриваемый с точки зрения его содержания, называют negotium (латинское слово. ЮРИДИЧНИЙ АКТ, визначення - що видається повноважним органом в заздалегідь таке формою офіційний документ, який породжує певні правові наслідки. Юридичні акти таке це дії, що безпосередньо свідомо спрямовані на досягнення певного правового результату, юридичний виникнення, зміну акт припинення правовідносин (наприклад, укладення угоди).

Презумпція юридичний це припущення про наявність або відсутність певних фактів, що спираються на зв'язок між фактами, які припускаються, та такими, що існують, і це підтверджується наявним акт досвідом.

ЮРИДИЧНИЙ АКТ- офіційний письмовий документ, який зумовлює певні правові наслідки, створює юридичний стан. Юридичний акт спрямований на регулювання суспільних відносин. Юридичні акти поділяють на: нормативні акти, тобто такі, що містять норми права, які регулюють певну сферу суспільних відносин, та індивідуальні (ненормативні) акти, що визначають права та обов'язки тільки тих суб'єктів, яким вони адресовані.

Юридичні факти – це конкретні життєві обставини, з якими норма права пов’язує виникнення визначених юридичних наслідків. Ці визначення допоможуть нам у вирішенні цього питання. а. Юридичні факти – це конкретні життєві обставини, з якими норма права пов’язує виникнення визначених юридичних наслідків. Дамо визначення поняття “юридичний акт управління”, дослідимо його походження, юридичне значення, охарактеризуємо основні властивості. Наведемо класифікацію і охарактеризуємо окремі види юридичних актів управління.

Зупинимося на порядкові підготовки, видання, зміни, зупинення та скасування актів управління. Окремо розглянемо акти управління, що приймаються органами внутрішніх справ та їх особливості. Поняття, юридичне значення i види юридичних актiв управлiння. Вимоги, що ставляться до юридичних актiв управлiння. Центральне мiсце в дiяльностi органiв державної влади посiдає видання правових ак. Статут— це юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність організацій, установ, товариств, громадян, їх відносини з іншими організаціями та громадянами, права та обов’язки в певній сфері державного управління або господарської діяльності; це зведення правил, які регулюють основи організації, діяльності установ певної галузі господарства або державного управління.  Усі інструкції можна поділити на дві основні групи: 1.

Такі, що регламентують порядок здійснення якогось процесу. 2. Посадові — це документи, що визначають організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці. Юридичний акт управління - це підзаконне офіційне рішення, або державно-владне веління, прийняте органом виконавчої влади чи його посадовою особою в межах їх компетенції в односторонньо-владному порядку з дотриманням належної процедури і встановленої форми, яке викликає юридичні наслідки.

У деяких джерелах посідають таке визначення юридичного акта управління: Юридичний акт управління - це вольова, владна дія органу управління, що здійснюється у встановленій законом правовій формі. Актам управління притаманний ряд особливостей (ознак), які дозволяють відмежовувати їх від інших юридичних актів. Юридичний факт – це фрагмент соціальної ситуації (або не існуюча соціальна ситуація або припущення стосовно неї), що має значення для суб’єктів права в зв’язку з реалізацією їх суб’єктивних.

3) юридична сила - такий документ або породжує, або засвідчує (підтверджує) юридичні права та обов'язки учасників певних правовідносин. Саме в цьому полягає головне функціональне призначення цього виду документів. У зв'язку з цим є всі підстави вважати, що складання юридичного документа можна розглядати як юридичний акт - дія, що має метою породити правові наслідки; 4) правова визначеність статусу документа - норми права містять вказівки на існування юридичних документів, на можливість їх використання в конкретній ситуації для певних юридичних цілей.

Ця ознака припускає, що нормами п. Юридичні акти - правомірні дії суб'єктів, метою яких є виникнення, зміна або припинення цивільних правовідносин, тобто спрямовані на досягнення правових наслідків. До юридичних актів належать угоди, адміністративні акти (акти державних органів та органів місцевого самоврядування), рішення суду[14, с.

]. Основним, видом цивільно-правових юридичних актів є угоди - вольові дії юридичної або фізичної особи, спрямовані на досягнення певного правового результату. Так, укладаючи угоди поставки, суб'єкт намагається набути права власності на гроші або партію товару.

PDF, EPUB, doc, fb2